CorpseGhost Team

- Tukiyem | Alpha~7 | Dreamer | ./JeJeJKT48 | K3v1nN4x m4m4 | PawangKudanil | rona404 | Sneake -
Semarang63tar@yahoo.com